Förbättra lönsamheten i projekten

Group290

Många bra åtgärder kan vidtas för att förbättra lönsamheten i projekt. Den här guiden ger dig 16 konkreta råd som hjälper dig på vägen.

PS! Eftersom vi ville dela med oss av all vår lönsamhetskunskap har den här guiden blivit ganska omfattande. Så: Hitta en bra stol, gör dig bekväm, och gör dig redo att lära något nytt.

Vill du veta mer om några av råden i den här guiden, eller har du någon input? Kontakta oss här

 

Låt oss börja:

1. Få en bra start: Använd ett verktyg för att generera offerter 

Den första regeln för bra lönsamhet i projekt är – inte överraskande – att ge en exakt offert till kunden. Blir det fel från början med en oprecis offert kommer det att påverka lönsamheten genom hela projektet.

Mallar och elektroniskt godkännande

Börja med att skaffa dig ett bra verktyg för att generera offerter. Verktyget bör ha olika mallar att välja mellan, så du inte behöver skapa varje offert helt från grunden. Du bör också kunna hämta historik från tidigare projekt för att uppskatta tidsåtgången.

Om kunden kan acceptera offerten er elektroniskt kommer det att förenkla processen och kan användas som underlag för fakturan när det är dags. Ytterligare en fördel är att du sparar tid efter att anbudet accepterats eftersom du snabbt kan omvandla det till ett projekt.

2. Skapa en detaljerad projektbeskrivning 

Projektbeskrivningen ska ge kunden en tydlig bild av arbete som ingår i projektet och vad de betalar för. Om något fakturerbart arbete glöms bort i denna beskrivning är det svårare att ta betalt för det. Detta leder ofta till diskussioner när kunden får fakturan.

Projektbeskrivningen ligger till grund för offerten, så se till att göra ett grundligt arbete när du skapar den. En tydlig projektbeskrivning säkerställer också att inget utlovas i försäljningsprocessen som sen inte kan levereras.

Glöm inte fördelningen av gemensamma kostnader

Kom ihåg att många kostnader utanför projektet också måste räknas in när du bestämmer dig för en prismodell för projektet. Ska det finnas ett fast pris eller ett timpris för dina projekt? Definiera de direkta projektkostnaderna, men även vilka gemensamma kostnader i verksamheten som ska fördelas på kunderna. Vi kommer att gå in mer i detalj om prismodeller i kapitel 5.

3. Klargör kundens förväntningar 

Milient_Illustration 3_Rgb_Grey_1200x1200

Täta förtydligande möten med kunden är viktiga, speciellt i stora projekt. Men hur ofta ska dessa möten hållas och hur omfattande uppdateringar vill kunden ha?

Om uppdragsgivaren vill ha många avstämningar och justeringar på vägen kommer det att krävas mycket tid och detta måste räknas in i offerten. Annars leder det till sämre projektlönsamhet.

Klargör vilka förväntningar som kunden har på:

  • Uppföljning
  • Granskningar
  • Justeringar/ändringar

4. Skapa tidsuppskattningar baserat på tidigare projekt 

Att vara lite för tidsoptimistisk när man ska uppskatta hur lång tid ett projekt kommer att ta är ganska vanligt, men det kan leda till sämre lönsamhet. Tidsaspekten är viktig för avkastningen (ROI): Om du levererar projektet på åtta eller tolv månader har mycket att säga om hur resurserna kommer att bindas, och vilka nya projekt ni kan ta er an.

Titta på data från tidigare projekt, till exempel hur mycket tid du lagt ner på olika uppgifter. Har du gjort bra uppskattningar av tidsanvändningen tidigare? Genomför också projektutvärderingar under projektets gång för att göra justeringar längs vägen.

Kom ihåg att inkludera planerade semester:

Lägg till semesterdagar och planerad frånvaro i resursplaneraren. För att säkerställa de planerade framstegen i projektet är det viktigt att planera för vem som ska sköta arbetsuppgifterna när anställda är frånvarande.

5. Fast pris eller timpris? Var medveten om vilken prismodell du arbetar med 

Att optimera arbetssätten är en förutsättning för att förbättra lönsamheten i projekten. Prissättningsmodellen för projekten påverkar ditt sätt att arbeta: Om du arbetar med ett fast pris eller ett timpris spelar stor roll.

Milient_Illustration 2_Rgb_Orange_1200x1200

Fastprismodell: Kunden fokuserar på resultatet, inte hur tiden spenderas

Ett fast pris på projekt påverkar medvetenheten om hur ni arbetar, både i teamet och med kunden. Med fastpris får ni fokusera på resultatet av projektet, och själv bestämma hur ni använder era timmar för att nå dit. 

Det innebär att du och ditt team har ansvar och befogenhet att vidta de åtgärder ni behöver för att genomföra projektet så effektivt som möjligt. Om du behöver göra effektiviseringsåtgärder i företaget, såsom systembyten eller utbildning av anställda, kan du lägga tid på detta utan att kunden oroar sig för hur timmarna inte går åt till det egentliga produktionsarbetet i projektet.

Timprissättning ökar risken för diskussioner om arbetet

Om priset på projektet baseras på timförbrukning ökar risken att hamna i diskussioner med kunden om hur du arbetar. Även om effektiviseringsåtgärder i företaget gynnar alla kunder (eftersom det gör att man jobbar smartare och använder färre timmar) så vill kunderna sällan betala för de timmar som läggs på detta. Med andra ord: Kunden vill gärna dra nytta av effekten av åtgärderna, men inte betala för det själv.

Oenighet om hur du spenderar tiden påverkar kundens förväntningar på projektet, och diskussionerna kan leda till missnöje. Det är tidskrävande att sitta i diskussioner med kunden om man lagt ner för mycket tid på en uppgift, eller om de kan faktureras för timmar som lagts ner på kompetensutveckling.

Sådana diskussioner kommer också att belasta dina anställda om de måste lägga tid på att få kunden att acceptera det arbete de planerar att göra.

Milient_Illustration 5_2_Rgb_Light blue_1200x1200

6. Identifiera vilka kostnader som ska fördelas på kunderna 

Vilka gemensamma kostnader kan fördelas på kunderna och vad är ren interntid? Få en överblick över hur medarbetarnas interna tid används. Identifiera sedan vilken interntid du ska räkna in i projektpriserna och vilken interntid som ni inte kan debitera kunderna.

Här är de två kategorierna förklarat mer detaljerat:

Intern tid som kan allokeras till kundernas projektpriser:

Det är timmar du lägger ner på saker som gynnar kunderna, men som inte direkt kan hänföras till en specifik kund eller projekt. Ett exempel på sådant kundarbete är att utarbeta rutinbeskrivningar. De timmar som läggs på att skapa rutinbeskrivningar gynnar alla kunder. Därför måste tiden som läggs på detta fördelas på alla kunder, genom att räkna in det i projektpriset eller timpriset.

Intern tid som inte kan fördelas på kunder:

Medarbetarsamtal, kontorsmöten och sociala evenemang är exempel på ren interntid som normalt inte ska räknas in i projektpriset.

Andra kostnader som också måste tas med:

Sjukfrånvaro och liknande ska också beaktas när man bestämmer vilket pris kunden ska betala. Om en projektdeltagare är frånvarande ansvarar du som leverantör för att sätta in en vikarie och denna risk ska inkluderas i projektpriset.

 

7. Kategorisera även den icke-fakturerbara tiden 

Får man en överblick över vad den icke debiterbara tiden faktiskt används till är det lättare att identifiera mönster och införa åtgärder som effektiviserar tidsanvändningen i verksamheten.

Skapa kategorier för olika typer av ej fakturerbar tid, t.ex. rapportering, data och IT, kompetensutveckling, samt säljarbete. Kanske upptäcker du att interna statusmöten stjäl mycket tid. Då kan du titta på möjligheten att dra ner på antalet möten eller korta ner dem.

8. Rutiner för påminnelser, inkasso och arbetsstopp 

Du kan arbeta effektivt och leverera ett projekt till punkt och pricka, men det hjälper inte om kunden inte betalar. Om det kostar dig mycket tid och pengar att driva in betalningen från kunden påverkar det lönsamheten.

Kom överens om betalningsplaner med kunderna, med möjlighet till arbetsstopp i projektet om planen inte följs. Det är också viktigt att skapa rutiner för att skicka fakturor regelbundet och att ha en plan för betalningspåminnelser.

9. Resursfördelning: Använd rätt person på rätt plats 

Att tilldela rätt medarbetare till projektet, och på rätt uppgifter, betyder mycket för projektets lönsamhet. Låt inte de dyraste resurserna göra uppgifter som en juniorresurs kan göra. Lägg juniorresurser på uppgifter i projektet så snart det går. Det ger ett billigare timpris och juniorresurserna får ökad kompetens genom att kunna bidra till större delar av projektet.

Team_work_3Rollbaserad resursplanering

I Moments resursplaneringsverktyg kan du tilldela varje resurs flera olika roller, baserat på uppgiften: Person A kan till exempel vara en senior resurs på frontend-utveckling och en juniorresurs på backend-utveckling. Denna rollbaserade resursplanering möjliggör flexibel planering. Du har en överblick över resursbehoven under de kommande veckorna och månaderna och kan tilldela person A till junioruppgifter vid behov och till senioruppgifter vid behov. På så sätt får du en optimal fördelning av resurserna.

10. Ta fram tydliga instruktioner för  tidrapportering 

Ju mer exakt tidsregistreringen är, desto mer fakturerbar tid får du i projekten. Skapa tydliga instruktioner för tidrapportering som är lättillgänglig för alla anställda. Instruktionerna ska beskriva vilka uppgifter som ska registreras på vilka aktiviteter.

Fler tips om tidregistrering:

Registrera tid dagligen

Daglig registrering av tid är en väsentlig faktor för exakt tidsregistrering. Alla vet hur svårt det är att komma ihåg exakt vad du gjorde bakåt i tiden. Att införliva bra rutiner för detta är guld värt.

Ge möjlighet till tidshantering i mobiltelefonen

Den bästa grunden för att dina medarbetare ska kunna registrera tid korrekt är att ha ett användarvänligt tidsregistreringsystem. Välj ett system som låter dig registrera tid i mobilen, så att medarbetarna kan göra det var de än är (t.ex. på väg från ett kundmöte).

Extra tips – för dig som använder Milient för projektledning:

I Milient kan du tagga tidsregistreringar, vilket innebär att du i efterhand kan filtrera tiderna i en rapport. Om du vill veta hur många timmar som har registrerats för uppföljning i ett projekt kan du filtrera på den taggen. Du kan också se hur många timmar som har lagts ner på en typ av aktivitet i hela organisationen.

 

11. Korrigeringar på vägen 

Följ upp om projektet längs vägen för att se att det utvecklas som planerat. Om du upptäcker att du har missat något i tidsuppskattningen eller priset är det bättre att ingripa tidigt genom att meddela kunden och justera offerten.

För att underlätta för dig, ställ in automatiska aviseringar för tidsförbrukningen i de olika projektfaserna. Om du t.ex. har beräknat att spendera 130 timmar i planeringsfasen kan du ställa in en avisering för när 40 % av dessa timmar har använts. Du får då automatiskt besked när nivån har nåtts och kan göra justeringar om det händer tidigare än förväntat.

Riskbedömning och handlingsplan:

Gör planer i förväg för vad du ska göra om du stöter på problem. Att ha en plan gör det lättare att snabbt genomföra nödvändiga åtgärder istället för att komma på en lösning från grunden när problemet uppstår.

12. Följ projektets framsteg

En projektplan är ett användbart verktyg för att hålla koll på projektets framsteg och övervaka dess lönsamhet. I projektplanen kan du jämföra tiden som förflutit i projektet mot hur många timmar du har budgeterat för.

Beräkna tid för varje projektfas:

Projektplanen ska innehålla en uppdelning av hur många timmar som ska användas i varje fas. På så sätt kan du hålla koll på hur du ligger till när det gäller tidsanvändning längs vägen.

Jämför estimerad tid med faktiskt spenderad tid:

I projektplanen kan du jämföra prognosen för projektet med den faktiska aktuella bilden. Ligger vi efter, eller är vi på rätt spår? Är man tidigt ute med att upptäcka avvikelser från den planerade tidsanvändningen är det lättare att anpassa projektet.

Schemalägg uppföljningsmöten inom teamet:

Det är viktigt att komma överens om fasta checkpoints med teamet längs vägen för att se om man kommit så långt i arbetet som tidsåtgången tyder på. Detta ger dig chansen att se om du är på rätt spår.

Dessa kontrollpunkter med teamet är också användbara för att kommunicera vad som förväntas av de som utför arbetet. Det är mindre risk att projektdeltagarna lägger mer tid än beräknat om de är medvetna om den planerade tiden. Förväntad timanvändning sänder en signal om att alla måste ha uppfattningen att varje timme räknas.

I projektplanen kan du jämföra nuläget med prognosen:

Vyn över projektets aktuella läge visar de timmar som har registrerats i projektet och vilka timmar som är planerade framöver. Du kan enkelt jämföra det med tidigare perioder i projektet. Hur går det nu, jämfört med efter 1 vecka, 2 månader eller 6 månader in i projektet?

13. Justera era priser 

Du skulle bli förvånad över hur många företag som inte justerar sina priser regelbundet. Se till att du har en bra rutin för att regelbundet uppdatera priser för konsulttider, produkter och material. Om du har ett system som låter dig uppdatera i bulk (t.ex. justera alla timavgifter med 3 % från ett givet datum) kommer detta att kräva minimal tid, men kan potentiellt ha stor inverkan på lönsamheten.

Har du projekt som sträcker sig över många år ska prishöjningar på vägen ingå i projektbeskrivningen. Det gäller även kunder som har ett abonnemang.

14. Tips på best practice: Bygg systemvärde med mallar och checklistor 

Att dokumentera optimala arbetsrutiner ser till att alla i projektet arbetar så effektivt som möjligt. Med ansträngning kan du bygga systemvärde genom att förbereda:

  • uppgiftsbeskrivningar
  • arbetsmallar
  • rutinbeskrivningar
  • checklistor

Se till att de kan återanvändas i projekten. Detta arbete lägger en solid grund som göra att alla som arbetar i projektet vet vad de måste göra och vad som förväntas av dem.

Att göra om saker är dyrt

All dokumentation ska vara lättillgänglig för alla som arbetar med projektet så att den faktiskt används varje dag. Att göra om saker är dyrt. Se till att alla följer rutinerna så att de gör rätt första gången.

Best practice

Genom att systematiskt ta fram beskrivningar och mallar för arbetsrutiner kan du identifiera hur du arbetar, och vidare se vilken av metoderna som är mest lönsamma. Detta är enligt best practice-tänket: Kanske arbetar du på fyra olika sätt i organisationen, och då blir ett av dessa sätt bättre än de andra tre.

Att definiera en arbetsmetod som "best practice" behöver inte betyda att den är 100% optimal utan att det är den metod som är den bästa organisationen har idag. Sedan kan man jobba vidare med just det arbetssättet för att förbättra det.

När en arbetsrutin uppdateras är det viktigt att rätt version finns tillgänglig för alla som arbetar i projektet, och att de meddelas om uppdateringen. På så sätt hålls alla informerade om vilket arbetssätt som gäller.

15. Tydliga samarbetsrutiner 

På samma sätt som rutinbeskrivningar ska finnas tillgängliga för alla i projektet ska alla i projektet informeras om vem som arbetar i teamet, och vem som har vilka roller och uppgifter. Det ska vara lätt att ta reda på vem du ska fråga om du undrar över något, och vem du ska rådfråga om du väntar på att någon annan ska göra sin del av arbetet.

Dokumentation av pågående arbete

Ha rutiner som säkerställer att alla dokumenterar sitt arbete. Då blir det lättare att samarbeta och följa upp projektet. Det gör det också lättare att fördela arbetsuppgifter om någon blir sjuk, slutar eller liknande. Detta sparar tid och kraft – och bidrar till bättre lönsamhet.

16. Kombinera funktioner i ett system 

Att arbeta i flera olika system där ingen av funktionerna pratar med varandra leder till onödigt extraarbete för dig och dina medarbetare. Med rätt projektledningssystem kan du samla offerter, fakturering och tidsregistrering på ett ställe. Det sparar tid och du kan enklare hålla koll på projekten.

Sätt dig ner och räkna ut hur mycket tid du (och dina anställda) lägger varje vecka på manuellt arbete i olika system. Kan du spara x antal minuter per anställd varje vecka så lönar det sig med ett komplett projektsystem.

Moment har skapats för att effektivisera processerna alla som arbetar projektbaserat. Det samlar också alla funktioner på en plats. Läs mer om hur olika branscher använder Moment.

Bra verktyg för dokumentation ger säkerhet

Genom att samla dokumentationen för projekten i samma system får du en värdefull historik. Du kan gå tillbaka och ta reda på var ett misstag har skett och varför det har hänt. Om någon skulle komma emot en knapp eller radera något de inte borde, är arbetet inte förlorat: det lagras i versionshistoriken.

Milient_Illustration 1_Rgb_Peach_1200x1200

Vill du lära dig något mer?

Se vilka andra guider du kan ladda ner:

Vill du ha bättre flöde i dina projekt?

Vi tar gärna en pratstund om hur Milient kan lösa dina projektproblem. Boka ett möte med oss idag!

Senaste nytt från Milient