Versionsinformation

Bemanning & Närvaro

Här hittar du information om den senaste versionen

Höjdpunkter

Denna funktion innehåller förbättringar för flera delar av systemet.

Version 2024.6

Började distribueras 2024-06-25

Nya och förändrade funktioner / New and enhanced features

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Uppdrag / Assignment Möjlighet att skicka epost till specifik kundkonstakt / Ability to send e-mail to customer contact BB-1387 
Bemanning Webconnect Utökad fakturainformation vid export till Fortnox och Visma eEkonomi / Added information for exported invoices to Fortnox and Visma eEkonomi BB-570 
Bemanning/ Närvaro Design Uppdatering av komponentbilbliotek / Updated component library BB-929
Bemanning/ Närvaro Frånvaro / Abcense Justera eller ta bort obesvarad frånvaroansökan / Edit or delete "Unprocessed" absence application BB-1615 
Bemanning/ Närvaro Frånvaro / Abcense Ämnet i utskick innehåller nu frånvarotypen / Subject in external notification now include absence type BB-1707 
Bemanning/ Närvaro Planeringsvyn / Plan view Ny uppdatering som påminner om att uppdatera Planeringsvyn vid radering av schema / New reminder to update planner view when deleting schedule BB-1687 
Bemanning/ Närvaro Planeringsvyn / Plan view Ökad information i tootltip på anställd i planeringsvyn / Adjustment of tooltip to contain more information BB-1685
Bemanning/ Närvaro Påminnelser / Reminders Länk tillagd i påminnelseutskick / URL added in email reminders BB-1654 
Bemanning/ Närvaro Rapport / Report Uppdatering av prognosrapporten /  Updates in Forecast report BB-1631 
Bemanning/ Närvaro Sjuk / Sick Sjukanmälan synlig i uppdragsvyn i planeringsvyn / Sick notification visable in assignment view BB-1478 
Bemanning/ Närvaro Varning / Warning Nya inställningar under anställd för åtgärd / Warning - Employee require action BB-1584, 1585
 

Förbättringar / Improvments

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Administration Förbättrad hantering av redigering i listor vid utfälld navigeringsmeny / Improvment for editing when the menu is unfolded BB-1626 
Bemanning/ Närvaro Anställd / Employee Justering så att slutdatum för anställdperiod kan sättas även om det finns frånvaro registrerad på Utan uppdrag / Adjustment to be able to add enddate on Employment period if there is absence registerd on Without assiment after enddate BB-1700 
Bemanning/ Närvaro Registrering / Registration Justering så att kalendern alltid startar med måndag / Adjustment so all calenders starts with Monday BB-1629 
 

Höjdpunkter, version 2024.05

Denna version innehåller bland annat förbättringar för att kunna följa de nya reglerna i den nya Uthyrningslagens 24 månaders-regel.

Började distribueras 22 maj 2024.

Nya och förändrade funktioner / New and enhanced features

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning Anställd / Employee Ny information i Historiken för att underlätta nytt lagkrav / New information about employment period shown in History BB-1583
Bemanning Kund / Customer Nytt avsnitt på kundkortet: Driftsenhet / New table: Operating unit BB-1580
Bemanning Uppdragsvyn / Assignment view Ny rapport: Uppdragsprognos / New report Forecast BB-1511
Bemanning Uppdrag / Assignment Nytt avsnitt på kundkortet: Driftsenhet / New table: Operating unit BB-1582
Bemanning Varning / Warning Ny varning i Planeringsvyn när anställd närmar sig 24 månaders anställning på samma driftenhet / Planner view: New warning - Employee require action when reaching 24 months at the same operation unit BB-1584, 1585
Bemanning/ Närvaro Körjournal / Drivelog Möjlighet att byta datum och uppdrag/uppgift på registrerad körjournal / Making it possible to change date and assignment on registered drivelog BB-1510
Bemanning/ Närvaro Lathundar / User manuals Länk till lathundarna från informationsfältet i Planeringsvyn / Planning View: link to user manuals BB-1291
Bemanning/ Närvaro Lathundar / User manuals Länk till lathundarna från Tidrapporteringsvyn / Time reporting: link to user manuals BB-1292
Bemanning/ Närvaro Listor / Lists Anställdnummer har lagts till i alla listor över anställda / Employee number added in all lists with users BB-1453
Bemanning/ Närvaro Verktyg / Tools Fält "Notering på anställd" även synligt på "Rulla ut frånvaro" via Planeringsvyn / Filed for user note to Rollout functions in Planning view BB-1294
 

Förbättringar / Improvments

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Frånvaro / Absence Kontroll att e-postadress finns på användaren för att kunna ansöka om frånvaro / Control if employee has an e-mail address if applying for absence BB-1650
Bemanning/ Närvaro Frånvaro / Absence Ny kontroll om period redan är låst/attesterad vid godkännande av frånvaroperiod / Control if period is locked or attested when approving an absence application BB-1651
Bemanning/ Närvaro Påminnelser Påminnelse om attest / Attest reminders BB-1678
Bemanning/ Närvaro Rapport / Report Byte av kontaktperson på uppdraget uppdaterar rapporten Uppdragsspecifikation / Change of contact person will update report Assignment specification BB-1589
Bemanning/ Närvaro Tidsregistrering / Time registration Förbättring av scroll på flikar i tidrapporteringen på dator / Adjustment of Y-scroll in Time Registration on Desktop BB-1649
Bemanning/ Närvaro Uppdrag / Assignment Veckonummer om mer än en person är schemalagd under perioden / Week number if more than one employee is scheduled BB-1630
Närvaro Verktyg / Tools Förbättringar av Rulla ut schema på anställd / Improvements of Rollout schedule on user BB-1516-1518
 

Höjdpunkter, version 2024.04

Höjdpunkten för denna version är ytterligare förbättringar för frånvaroansökan, samt visning av veckonummer vid schemaläggning.

Började distribueras 23 april 2024.

Nya och förändrade funktioner / New and enhanced features

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Frånvaroperiod / Absence application Ansöka om frånvaro på period man saknar uppdrag. / Apply for absence during on a period when you are not on assignment. BB-496
Bemanning/ Närvaro Frånvaroperiod / Absence application Möjlighet för chef/administratör att skriva notering till anställd när ansökan godkänns/nekas / Possibility for the manager/administrator to write a note to the employee when the application is approved/denied BB-471
Bemanning/ Närvaro Uppdrag/Uppgift / Assignment/Task Från kundönskemål: Veckonummer synligt när man schemalagt anställda / From customer suggestion: Week number visible when scheduling employees BB-1388
 

Förbättringar / Improvments

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Integration Justeringar i lönemallarna hogia.xml och hogia-214006-clock / Adjustments to salary templates hogia.xml and hogia-214006-clock BB-93, 1521
Bemanning/ Närvaro Tidsregistrering / Time registration Tillägg: Ändrad fältbeskrivning från Belopp till Enhet / Additions: Field description changed from Amount to Unit BB-1525
Bemanning/ Närvaro Mina sidor, lösenord / My pages, password Feedback när man anger fel lösenord / Feedback when entering the wrong password BB-1501
 

Höjdpunkter, version 2024.03

Höjdpunkten för denna version är den nya och förbättrade frånvaroansökan.

Började distribueras 27 mars 2024.

Nya och förändrade funktioner / New and enhanced features

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Frånvaroperiod / Absence application Uppdaterad design / New design BB-465
Bemanning/ Närvaro Frånvaroperiod / Absence application Möjlighet att ansöka för ex. Föräldraledig och Tjänstledig / Possibility to apply for e.g. Parental leave and Service leave BB-473
Bemanning/ Närvaro Integration Uppdatering av lönefilerna för Hogia / Update of the Hogia sallary templates BB-1461
Bemanning/ Närvaro Mobilgränssnittet / The mobile interface Menyn i mobilläge får en ny design / The menu in mobile mode has a new design BB-1434
Bemanning/ Närvaro Schema / Schedule Veckonummer kan nu visas i schemat inne på uppdrag/uppgift / Week numbre can now be shown in the schedule on the assignment BB-1388
 

Förbättringar / Improvments

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Rapporter / Reports Datumintervall på rapporter visar -1 dag / Date range on reports shows -1 day BB-1431
Bemanning/ Närvaro Tidsregistrering / Time registration Förbättring för att hantera kopiering av körjournal i mobilgränssnittet / Improvement: copying driver's logs in the mobile interface BB-1492
Bemanning/ Närvaro Tidregistrering / Time registration Justering så att traktamente kan raderas från listan även i mobilläge / Adjustment so allowances can be deleted from the list when using your smartphone BB-1482
 

Höjdpunkter, version 2024.02

Den här versionen kommer med flera förändringar av befintliga funktioner, vilket gör användarnyttan ännu högre. 

Började distribueras 20 februari 2024.

Nya och förändrade funktioner / New and enhanced features

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Anställdkort Lägga till anställningsperiod mellan 2 befintliga perioder BB-1329
Bemanning/ Närvaro Planeringsvy - Verktyg Ta bort anställd från schemat uppdaterad med samma beteende som inne på ett uppdrag dvs tar både bort anställd och schemapost BB-468
Bemanning/ Närvaro Planeringsvy - Detaljer Varning om Tillägg, Körjournal, Traktamente finns då man anger frånvaro för en dag, raderas vid klick på ok BB-808
Bemanning/ Närvaro Rapporter Tidrapport i Excel i Planeringsvyn BB-1288
Bemanning/ Närvaro Tidregistrering Rapportflik uppdaterad med ny design BB-1205
 

Förbättringar / Improvments

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Tidregistrering Utökad varning när man försöker ta bort sista närvaroposten för en dag BB-1431
Bemanning/ Närvaro Integration - lön Lön för Crona, Kontek, Fortnox: Justering av lönemallar i format .paxml. Stöd för projekt och resultatenhet. Möjligt att skicka med barnets personnr till Crona lön. BB-1396
Bemanning/ Närvaro Uppdrag/Uppgift Uppdrag - Arbetsschema: Ikon försvinner vid zoom 90% BB-711
 

Höjdpunkter, version 2024.01

Den uppdaterade designen av rapportfliken i tidrapporteringsvyn gör det ännu tydligare för användaren och lyfter vyn till Milients grafiska formspråk. 

Började distribueras 23 januari 2024.

Nya och förändrade funktioner / New and improved features

Modul Titel Beskrivning Nyckel
Bemanning/ Närvaro Connect Uppdaterad kod för hantering av löneexport / Updated code for salary export BB-1410
Bemanning/ Närvaro Lönemallar /Salary template Uppdaterade standardmallar för löneexport / Updated standard taemplats for salary export BB-1239
Bemanning/ Närvaro Rapporter /Report Rapportfliken i tidrapporteringsyvn får ny design / New design for the report tab in the time registration BB-1205
Bemanning/ Närvaro Uppdrag/uppgift / Assignment Fälten Uppdragsansvarig, Kostnadsställe och Tillägg läggs till i dialogen vid utrullning av schema från planeringsvyn / New options added in the dialog box when adding schedual to a user from the planning view BB-1244
 

Vill du lära dig mer?

Du som kund har tillgång till lathundar och instruktionsfilmer för systemet. Saknar du någon information kan du alltid kontakta vår support.